Bekteshi dhe Gjedoviq nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi në Miniera dhe Energjetikë ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi dhe ministrja e Minierave dhe Energjetikës së
Serbisë Dubravka Gjedoviq nënshkruan sot në Beograd Memorandum për
bashkëpunim në miniera dhe energjetikë ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.
Qëllimi i këtij Memorandumi është zgjerimi i aktiviteteve të përbashkëta të Maqedonisë
së Veriut dhe Serbisë në fushën e minierave dhe energjetiksë për përfitim reciprok.
Me këtë Memorandum, të dy vendet angazhohen të kryejnë aktivitete për zhvillimin e
bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të biznesit në fushën e minierave dhe energjetikës
në përputhje me legjislacionin nacional të vendeve të tyre dhe parimet e respektit dhe
vlerësimit të ndërsjellë, veçanërisht duke shfrytëzuar përfitimet prej marrëdhënieve të
ndërsjellta që rrjedhin nga Memorandumi i nënshkruar në kuadër të nismës “Ballkani i
Hapur” dhe këtij memorandumi.
Bashkëpunimi ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë në fushën e minierave
përfshin: nxitjen e investimeve të të dyja vendeve në fushën e kërkimit gjeologjik dhe
shfrytëzimin e lëndëve të para minerale dhe burimeve gjeotermale, inicimin dhe nxitjen
e bashkëpunimit të ndërsjellë të institucioneve dhe subjekteve afariste në fushën e
gjeologjisë dhe minierave me theks të veçantë tek teknologjitë më të pastra dhe
zhvillimi i qëndrueshëm, shkëmbimi i informacionit dhe përvojave për zgjidhjet ligjore në
fushën e gjeologjisë dhe minierave si dhe aplikimi i tyre, pjesëmarrje e koordinuar në
aktivitetet e zhvilluara për bashkëpunim dhe integrim rajonal, shkëmbim ekspertësh dhe
përvojash profesionale. në fushën e gjeologjisë dhe minierave.
Bashkëpunimi mes dy vendeve në fushën e energjisë përfshin inkurajimin dhe
mbështetjen e investimeve të përbashkëta nga të dyja vendet, veçanërisht për ndërtimin
e kapaciteteve për përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë, prodhimin e
energjisë dhe ndërlidhjen e sistemeve të gazit dhe energjisë elektrike të palëve, nxitjen
e bashkëpunimit shkencor. dhe kërkimin teknologjik në fushën e teknologjive të reja më
të pastra, veçanërisht ato që lidhen me prodhimin dhe përdorimin e hidrogjenit të
gjelbër, shkëmbimi i informacionit mbi normat që rregullojnë fushën e energjisë, organizimi i seminareve, konferencave, tryezave dhe forumeve të përbashkëta për
programe trajnimi dhe zhvillimi në fushën e energjisë, pjesëmarrje e koordinuar në
aktivitetet e kryera për bashkëpunim dhe integrim rajonal, inkurajim, krijimin dhe
përmirësimin e marrëdhënieve të biznesit dhe bashkëpunimin e drejtpërdrejtë në
zhvillimin e projekteve specifike ndërmjet subjekteve afariste që emërtojnë palët në
fushën e energjisë.

Marketing
Marketing