Tetovë, 300 euro gjobë për dëmtimin e shenjave të komunikacionit

Lidhur me sigurinë e përgjithshme në rrugë në rajonin më të gjërë të Pollogut, një rol dhe rëndësi të madhe luan edhe sinjalizimi horizontal dhe vertikal në trafik e para së gjithash shenjat e trafikut.

Marketing

Pikërisht për këtë, është më se e nevojshme që signalizimi rrugorë gjithmonë të jetë funksional dhe i kompletuar.
Sektori për punë të brendshme-Tetovë, apelon deri tek individ të caktuar, por edhe tek të gjithë qytetarët, që të mos i dëmtojnë shenjat e komunikacionit, dhe të mos ua ndryshojnë me vetëiniciativë vendin kuptimin dhe qëllimin e shenjës. Gjithashtu është e ndaluar, që në shtyllat e shenjave të trafikut, të vendosen elemente tjera të cilat nuk kanë asnjë lidhje me shenjën (Neni 190 nga Ligji për siguri në komunikacion dhe rrugë).

Çdo dëmtim i shenjave të komunikacionit, paraqet shkelje të ligjit, për të cilën është paraparë gjobë me vlerë prej 300 euro, ndërsa për personin juridik, i cili është i angazhuar për mirmbajtjen e shenjave në trafik gjoba është 2000 euro në kundërvlerë të denarit.

Sektori për punë të brendshme-Tetovë, pa asnjë lëshim do të sanksionoj shkeljet e këtilla, me qëllim që të mundësohet funksionim i papengueshëm i sinjalizimit të vendosur në komunikacion, si parakusht i rëndësishëm dhe elementar, për qarkullimin e lirshëm dhe të sigurtë, të pjesëmarrësve në komunikacion.