Dyfish është rritur niveli i Vardarit në Jegunoc dhe Veles

Dyfish është rritur niveli i ujit të lumit Vardar në Jegunoc dhe Veles, si dhe i Cërna Rekës në Novaci.

Marketing

Matjet e sotme hidrologjike të DPHM tregojnë se pothuajse tek të gjitha lumenjtë është vërejtur rritje e nivelit lidhur me mesataren për muajin gusht, përveç të Kirva Rekës në Bregalnicë.

Tek liqenet nuk ka ndryshime më të theksuara në krahasim me mesataren për muajin gusht.

Marketing