Likovë, projekti i ujësjellësit drejt fundit

“Gypi kryesor i ujësjellësit nëpër të gjitha vendbanimet po realizohet sipas dinamikës së paraparë”.

Marketing

Janë kryer punimet nëpër fshatrat: Likovë, Hotël, Mateç, Vishticë, Ropalcë dhe Nikushtak, ndërsa aktualisht në përfundim e sipër janë në fshatrat: Vaksincë, Llojan dhe Opajë.

Vlen të theksohet se falë interesit të përgjithshëm, popullata jon ka qen e kuptueshme gjatë punimeve, ku ndikim të madh ka pas edhe kryerja e punëve në mënyrë profesionale nga punëkryerësi.

Ndryshimi në Komunën e Likovës në aspekt të investimeve kapitale po vazhdon edhe atë më i theksuar gjatë periudhës fundit mandatit aktual Kryetarit, Erkan Arifi, falë bashkëpunimit të ngushtë me Qeverinë dhe shfrytëzimit te mjeteve tjera nga donatorët e huaj ndërkombëtar.